[1]
ShevchukT., BordyukM., KrivtsovV., KuklaV., and MashchenkoV., “Viscoelastic Properties of Filled Polyurethane Auxetics”, Phys. Chem. Solid St., vol. 22, no. 2, pp. 328-335, Jun. 2021.